pozyczki - belka-Małopolska

Od maja 2019 roku udzielamy pożyczek w ramach projektu „Małopolskie pożyczki” ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej również dla start-upów.

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność do 24 miesięcy, i  realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego mogą otrzymać finansowanie do miliona złotych!

____________________________________________________________________________________________________________________________

DLA KOGO?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność do 24 miesięcy i realizujące finansowane przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego.

KWOTA POŻYCZKI:

od 10 tys. zł  do 1 mln. zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie, brak wymaganego wkładu własnego!

Jest to jedna z nielicznych pożyczek dla przedsiębiorstw w województwie małopolskim, gdzie można otrzymać do 1 mln. zł dla mikro, małych i średnich firm działających do 2 lat, bez wkładu własnego.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:

Do 7 lat, czyli 84 m-cy, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy

KOSZTY POŻYCZKI:

1. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

– od 1,65 % w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (patrz załączniki) lub na terenach małopolski o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki)
– od 2,65 % w skali roku (z pomocą de minimis) dla pozostałych przedsięwzięć ,
– 9,81 % w skali roku dla przedsiębiorstw z woj. małopolskiego, które wykorzystały limit pomocy de minimis, ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

2. Brak prowizji i opłat – nie są pobierane żadne opłaty za udzielenie i obsługę pożyczki!

STOSOWNE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 9. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

POBIERZ WNIOSEK:

WNIOSEK O POŻYCZKĘ

Komplet załączników