pozyczki - belka-Małopolska

Od września 2017 roku udzielamy pożyczek w ramach projektu „Małopolskie pożyczki” ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej.

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego mogą skorzystać z pożyczki aż do miliona zł!

____________________________________________________________________________________________________________________________

DLA KOGO?

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy i realizujące finansowane przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego.

KWOTA POŻYCZKI:

od 10 tys. zł  do 1 mln. zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie, brak wymaganego wkładu własnego!

Jest to jedna z nielicznych pożyczek dla przedsiębiorstw w województwie małopolskim, gdzie można otrzymać do 1 mln. zł dla mikro, małych i średnich firm działających powyżej 2 lat, bez wkładu własnego.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:

Do 7 lat, czyli 84 m-cy, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy

KOSZTY POŻYCZKI:

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
   1,84% w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty na terenach małopolski o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowickilub w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (patrz załączniki),
   2,84% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw, ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
 1. Brak prowizji  i opłat – nie są pobierane żadne opłaty za udzielenie i obsługę pożyczki!

STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 1. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 2. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe pożyczki, w tym jedną Mikropożyczkę i jedną Pożyczkę,
 3. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 4. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz powyżej) w kwocie do 100.000 zł.

POBIERZ WNIOSEK:

Przedsiębiorcza Małopolska – WNIOSEK O POŻYCZKĘ

Przedsiębiorcza Małopolska – komplet załączników