UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o., wraz z Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, zapraszają do udziału w kolejnej edycji Programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Celem Programu w edycji 2024 jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ukierunkowane na:
1) zwiększenie wpływu organizacji biorących udział w programie na społeczności lokalne,
2) udział projektu w realizacji w społeczności min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju
(The Sustainable Development Goals):
Cel 4: Dobra jakość edukacji,
Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca,
Cel 10: Mniej nierówności.
3) włączenie podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz klimatu poprzez wdrożenie w podmiocie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne i/lub działania edukacyjne w tym obszarze w środowisku lokalnym
4) wsparcie społeczności lokalnych, w tym migrantek/migrantów z Ukrainy, którzy dołączyli do społeczności w wyniku wojny na Ukrainie.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie na 1 z 2 typów projektów:
typ 1 – granty o wartości 9500,00 zł: Włączenie podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz klimatu poprzez wdrożenie w podmiocie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne i/lub działania edukacyjne w tym obszarze w środowisku lokalnym (dofinansowanie dla maksymalnie 6 przedsięwzięć),
typ 2 – granty o wartości 15000,00 zł: Włączenie podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz klimatu poprzez wdrożenie w podmiocie rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne i/lub działania edukacyjne w tym obszarze w środowisku lokalnym – odbiorcami w 50% powinne/i być migrantki/migranci z Ukrainy, którzy dołączyli do społeczności w wyniku wojny na Ukrainie (dofinansowanie dla maksymalnie 4 przedsięwzięć).

Jakie warunki musi spełnić podmiot ubiegający się o wsparcie?

  • ma siedzibę i prowadzi działania na terenie Małopolski,
  • posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzi odpłatną/nieodpłatną działalność statutową,
  • zatrudnia na dzień składania wniosku co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

Wszystkie dokumenty i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.es.malopolska.pl